Home
Events
Calendar
Information
Letters
Staff / Contacts
Welsh 

Welcome to the Welsh DepartmentNod ac Amcanion Cyfadran y Gymraeg

 

Nod Cyfadran y Gymraeg yw:

 

 • Anelu at y safonau uchaf posibl o siarad, darllen ac ysgrifennu ar gyfer pob unigolyn, ynghyd ag ymwybyddiaeth lawn o ddiwylliant Cymru.
 • Meithrin dinasyddion meddylgar, cyfrifol sy’n cymryd cyfrifoldeb am eu dysgu eu hunain, ac yn gwybod sut i wella eu gwaith

 

Anelir at wneud hyn drwy’r amcanion canlynol:

 

 • Sicrhau bod disgyblion yn meithrin cariad a pharch at yr iaith a diwylliant Cymraeg;
 • Rhoi arfau cyfathrebu effeithiol i bob disgybl yn y Gymraeg, yn llafar ac yn ysgrifenedig, ymhob sefyllfa y byddant yn debyg o’i chwrdd;
 • Defnyddio’r iaith i ddatblygu eu sgiliau allweddol a’r sgiliau allweddol ehangach;
 • Eu galluogi i ddefnyddio’r iaith i roi trefn ar eu syniadau a’u teimladau, ac i feithrin eu datblygiad emosiynol ac ysbrydol yn yr iaith gan eu cynorthwyo i adnabod eu hunain, ac eraill yn well;
 • Hybu ynddynt yr hyder i ddefnyddio’r iaith yn gyson y tu mewn a thu allan i’r ysgol, ac yn eu bywydau wedi gadael yr ysgol;
 • Rhoi cyfle iddynt ddatblygu eu doniau creadigol a dychmygus yn yr iaith, a chael mwynhad o’i defnyddio;
 • Rhoi profiad eang iddynt o lenyddiaeth Gymraeg, a meithrin ynddynt yr awydd i ddarllen ymhellach ac yn lletach;
 • Dangos iddynt fod yr iaith yn fyw, yn naturiol ac yn allwedd i ddiwylliant cyfoes a pherthnasol iddynt;
 • Creu awyrgylch hapus a chefnogol sy’n hybu llwyddiant pob disgybl;
 • Sicrhau hawl gyfartal i bob disgybl o fewn y gyfadran

 

Sign In