Home
Events
Calendar
Information
Letters
Staff / Contacts
Foreign Languages 

Welcome to the Foreign Languages DepartmentCROESO I ADRAN IEITHOEDD MODERN

YSGOL GYFUN MAES YR YRFA!

NOD AC AMCANION YR ADRAN IEITHOEDD TRAMOR MODERN

 

 • Darparu profiad dysgu iaith fodern sy’n addas i’w gallu i bod disgybl
 • Datblygu gallu’r disgybl i ddefnyddio’r iaith fodern er mwyn cyfathrebu a phleser
 • Rhoi sylfaen gadarn er mwyn datblygu sgiliau, iaith ac agwedd bositif sydd eu hangen ar gyfer astudio, gwaith a phleser pellach.
 • Rhoi blas ar ddiwylliant a thraddodiadau gwahanol i’w rhai nhw ynghyd â hybu agwedd bositif tuag at ddiwylliannau, gwledydd a siaradwyr iaith dramor.
 • Datblygu  sgiliau allweddol a medrau meddwl cyffredinol (e.e dadansoddi, cofio, TG, llythrennedd, a sgiliau trefnu a chyflwyno)
 • Darparu awyrgylch ddymunol sy’n hybu dysgu llwyddiannus a phleserus.
 • Rhannu gwybodaeth a dealltwriaeth am ddiwylliannau gwahanol.
 • Datblygu hunan-hyder er mwyn gallu cymryd rhan llawn mewn dysgu iaith fodern
 • Galluogi disgyblion i fedru darllen, siarad, gwrando ac ysgrifennu mor gymwys a phosib yn yr iaith darged.
 • Gosod targedau cyraeddadwy ac heriol o fewn gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol.
 • Datblygu yn ein disgyblion y gallu i fedru defnyddio iaith fodern ar gyfer dibennion pellach ym myd gwaith, addysg bellach ac amser hamdden.
 • Datblygu sgiliau traws-gwricwlaidd.

 

Er mwyn cefnogi amcanion a chynllun datblygu ysgol gyfan, mae’r Adran Ieithoedd Tramor Modern am:

q       Greu awyrgylch hapus a chefnogol sydd yn cynnal yr holl ddisgyblion

q       Hybu ynddynt yr hyder i roi cynnig ar ddefnyddio’r iaith darged y tu allan i’r ystafell ddosbarth, boed hynny yn y gymuned leol neu dramor.

q       Annog disgyblion i gymryd rhan mewn teithiau tramor ble y siaradir yr iaith dan sylw.

q       Drosglwyddo ein diddordeb mewn ieithoedd a diwylliannau gwahanol i’r disgyblion.

q       Helpu disgyblion i barchu pobl o gefndiroedd gwahanol a thrwy hynny i ddysgu am bwysigrwydd hunaniaeth

q       Annog disgyblion i gydnabod eu Cymreictod a statws y Gymraeg o fewn Ewrop.

q       Codi eu hymwybyddiaeth o Ewrop ac annog agwedd bositif tuag at ein gwledydd cymdogol.

q       Hyrwyddo’r dimensiwn Ewropeaidd ar draws yr ysgol trwy ddathlu diwrnodau cenedlaethol yng nghalendr Ewrop.

q       Sicrhau fod pob disgybl yn cael y cyfle i ddysgu Ffrangeg yng CA3 yn ogystal â Sbaeneg ym Mlwyddyn 9.

q       Feithrin sgiliau cyfathrebu effeithiol i bob disgybl.

q       Sicrhau hawl gyfartal i bob disgybl o fewn yr adran beth bynnag ei allu.

 


TAITH YR ADRAN IEITHOEDD I LILLE NADOLIG 2011

 

 

DIWRNOD TSEINIAIDD YR ADRAN IEITHOEDD MODERN HAF 2011

 

 

 

 

Sign In